Besøk oss på Facebook-siden vår:

Engelsrud Vel

Styret og komiteer i Engelsrud Vel

Styret:


Leder:

Ottar Langehaug

Engelsrud Terrasse 58

1385 Asker

Tlf: 6698 9138

E-post: styret@engelsrud.no


Nestleder - Brøyteansvarlig:

Alexander Bremer

Engelsrud Terrasse 12

1385 Asker

Mobil: 932 15 635


Kasserer:

Hans Knut Liknes

Engelsrudlia 8

1385 Asker

Mobil: 915 53 375


E-post: kasserer@engelsrud.no


Sekretær:

Mona Hallquist Henricks

Ingolfs vei 12

1385 Asker

Mobil: 916 03 437


Styremedlem:

Kjell Vee Aatangen

Nordvannslia 7A

1385 Asker

Mobil: 463 10 581

Varamedlemmer til Styret:


Varamedlem 1:

Morten Undseth

Engelsrudlia 57

1385 Asker

Mobil: 977 35 146


Varamedlem 2:

Lene Johansen

Rønningen 34

1385 Asker

Mobil: 957 72 043Komitéer:


Valgkomitéen:

Ingeborg Altern Vedal

Engelsrud Terrasse 37A

1385 Asker

Telefon: 66 78 36 73


Revisjons- og kontrollkomitéen:

Leder: Sverre Isachsen

Engelsrud Terrasse 38

1385 Asker

Telefon: 66 79 10 41


Medlem: Bjørn Greger

Drammensveien 1011

1385 Asker

Telefon: 66 98 83 28

Mobil: 913 03 533


Styrets arbeidsinstruks


1. Leders arbeidsoppgaver

Være leder av styret. Representere vellet i alle saker utad. Lede styremøter og sørge for innkalling til disse. Sørge for innkalling til årsmøtet. Sørge for innkalling til ekstraordinære medlemsmøter ved behov for dette. Delegere arbeidsoppgaver til andre styremedlemmer og komiteer. Attestere alle kostnader over kr. 5 000,-. Delta i utlevering av diverse informasjonsmateriell til vellets medlemmer.


2. Nestleders arbeidsoppgaver

Være lederens stedfortreder. Delta aktivt i styrets arbeid, utfordringer og beslutningsprosesser. Ta vare på brev som omhandler nestleders oppgaver. Delta i utlevering av diverse informasjonsmateriell til vellets medlemmer.


Brøytekoordinator

Ansvaret for at det til enhver tid eksisterer en avtale med brøytemannskap for de av vellets medlemmer som abonnerer på ordningen. Ha ansvaret for at avtalen blir fornyet etter hver vintersesong og senest 15. juni. Sørge for at brøyteprisingen blir så rettferdig som mulig. Være kontaktperson mellom medlemmene og brøytemannskap ved behov. Oppsøke og bearbeide tilbakemeldinger fra medlemmene og bruke disse i utarbeiding av ny avtale for påfølgende brøytesesong. Ha løpende kontakt med kasserer om hvem som har betalt for brøyting og strøing. Sørge for at vellet har en strøordning for vellets veier og eventuelt tilby strøordning til enkeltmedlemmer dersom de ønsker dette. Holde løpende kontakt med strømannskap gjennom sesongen.


3. Sekretærens arbeidsoppgaver

Delta aktivt i styres arbeid, utfordringer og beslutningsprosesser. Skrive referat fra styremøtene. Arkivere (lime inn) originalreferatene i styreprotokoller. Arkivere innkomne brev, informasjonsmateriell etc.. Sende kopi av møtereferatene til styrets medlemmer, vara, medlemmene av revisjons- og kontrollkomiteen og valgkomiteen. Delta i utlevering av diverse informasjonsmateriell til vellets medlemmer.


4. Kasserers arbeidsoppgaver

Delta aktivt i styrets arbeid, utfordringer og beslutningsprosesser. Vedlikeholde medlemslister. Føre separate regnskap for vellet og brøyteordningen og føre eventuelle andre underregnskap. Betale regninger (regninger over kr. 5 000,- skal attesteres av leder). Kreve inn medlemskontingent og brøyteavgift. Sende ut regninger (Medlemmer: april. Brøyting: oktober). Purre opp betalinger. Sette opp budsjetter for vellet og brøyting (februar). Sende oppdaterte brøytelister til brøyteren. Delta i utlevering av diverse informasjonsmateriell til vellets medlemmer.


5. Styremedlems arbeidsoppgaver

Delta aktivt i styrets arbeid, utfordringer og beslutningsprosesser. Delta i utlevering av diverse informasjonsmateriell til vellets medlemmer.


6. Revisjons- og kontrollkomiteens arbeidsoppgaver

Kontrollere regnskapet, sjekke møtereferat og jevnlig kontrollere saldo på vellets konti.


7. Valgkomiteens arbeidsoppgaver

Arbeide aktivt for å få medlemmer av Engelsrud Vel til å påta seg ledige verv i styret og komiteer.


8. Velferdskomiteens arbeidsoppgaver

Leder av komiteen skal sitte i styret som styremedlem eller inneha annet verv i styret. Ansvaret for diverse tilstelninger i regi av vellet (Sankthans feiring). Være bindeledd mellom Høstfestkomiteen og styret. Sørge for bevertning på årsmøtene. Svare på alle henvendelsene som kommer inn og som er relatert til komiteens arbeidsområde. Ta med saker til styremøtene for behandling. Delta i utlevering av diverse informasjonsmateriell til vellets medlemmer.9. Vei-, vann- og trafikkomiteens arbeidsoppgaver

Leder av komiteen skal sitte i styret som styremedlem eller inneha annet verv i styret. Svare på alle henvendelsene som kommer inn og som er relatert til komiteens arbeidsområde. Ta med saker til styremøtene for behandling. Delta i utlevering av diverse informasjonsmateriell til vellets medlemmer.10. Miljøkomiteens arbeidsoppgaver

Miljø

Leder av komiteen skal sitte i styret som styremedlem eller inneha annet verv i styret. Svare på alle henvendelsene som kommer inn og som er relatert til komiteens arbeidsområde. Ta med saker til styremøtene for behandling. Ansvaret for gjennomføringen av ryddevakt på badestranda vår hver kveld gjennom sommersesongen. Delta i utlevering av diverse informasjonsmateriell til vellets medlemmer.Barne- og ungdomsarbeid

Ansvarlig for barne- og ungdomsarbeid i Miljøkomiteen skal møte på styremøtene. Svare på alle henvendelsene som kommer inn og som er relatert til dette arbeidsområdet. Ta med saker til styremøtene for behandling. Julegrantenning på lekeplassen (1.søndag i advent). Juletrefest på menighetshuset. Delta i utlevering av diverse informasjonsmateriell til vellets medlemmer.

Sist oppdatert fredag 08. april 2011